Tuesday, September 22, 2009

BBC Alba bliadhna dh’aois/ one year old

Chaidh a bhogadh bho chionn bliadhna aig Mòd na h-Eaglaise Bhrice le comhlan-ciùil mar Na Gathan ga fhàilteachadh gu faramach. Gu dearbh bha cruaidh fheum againn air seo. Carson nach bu choir Gaidheil agus mòr-sluagh na h-Alba gu lèir seirbhis fhaiginn airson an cuid airgid-cise? Bhoill, tha e againn agus ged nach urrainn dhan mhòr-chuid fhaighinn fhathast air teilidh àbhaisteach, bidh aon 200,000 ga choimhead. Chan eil seo gu leòr ge-tà agus se an dleastanas aig ceannardan a’ BhBC a chur air Freeview cho luath sa ghabhas. Tha sianal ‘Tele G’ air Freeview mar-tha, mar sin tha beàrn ann dha. Ach, cò tha ruith Tele-G? Chan eil fhios, a-rèir choltais. Ach, the faileadh North Korea air. Sgrìobh chun nan ceannard is dèan iarrtas airson BBC Alba air Freeview.

It was launched a year ago at the Falkirk Mod with bands like Na Gathan giving it a noisy welcome. There was a dire need for this. Why shouldn't Gaels and the Scottish public in general not have a service in return for their taxes? Well, we do have it now and though it's still not available to the majority of viewers, it still attracts some 200 000 viewers to watch SPL football, shinty, documentaries, Scottish and international news and children's shows. This isn't enough though and the high-heid-yins at the BBC have a duty to put in on Freeview. There is a channel, 'Tele-G', on Freeview already, so there is space for a Gaelic channel. But, who runs it? No one knows apparently. Smells like North Korea. Write to the BBC Trust heads and demand that BBC Alba goes on Freeview as soon as.BBC Trust Unit, Room 211, 35 Marylebone High Street, London W1U 4AA. trust.enquiries@bbc.co.uk 03700 103 100

1 comment:

Anonymous said...

Hi, We have Freeveiw in one room & Virgin TV in another. Regarding Virgin I obviously get the regular BBC stations plus BBC 3 & 4. I also get BBC 1 England, BBC 1 Ireland & BBC 1 Wales plus BBC 2 England but no BBC Alba. Pathetic for the people of Scotland!