Monday, May 4, 2009

Oi Polloi - 'SS Politician'

Comhlan cliùiteach punc, Oi Polloi, à Dùn Eideann a' comharrachadh na h-eileanaich a shaoraich na b'urrainn dhaibh de dh'uisge-bheatha bhon long an 'SS Politician' a chaidh air creagan faisg air eilean Eirisgeidh. Nach iomachaidh gu bheil taigh-stàile ùr air chois ann am Barraigh nach eil fada bhon làrach ainmeil seo. Thathar an dùil ri 'Uisge-beatha nan Eilean' an ceann bliadhna no dhà.

Renowned Gaelic punk band, Oi Polloi, from Edinburgh commemorating the islanders who 'liberated' what whisky they could from the SS Politician that ran aground on rocks near Eriskay. The local pub today in Eriskay is called 'Am Politician'. In nearby Barra, where the film of the incident was made from Compton Mackenzie's novel 'Whisky Galore', a new distillery is operating which will see 'Uisge-beatha nan Eilean' on the market in the 2 or 3 years.


No comments: