Thursday, May 14, 2009

Whisky and Gaelic in Aberdeen at WORD
Tha e na thoileachas dhomh faicinn an dà rud seo air an aithneachadh aig an fhèis litireachd seo ann an Obar Dheathainn. Air Dihaoine, tha Aonghas Dubh MacNeacail is eile a' cur an leabhar An Claigeann aig Damien Hirst air bhog. As a dhèidh, tha Na Gathan a' cluich cuirm aig Na Tunnels shuas am baile. Disathairne, agus se Teàrlach MacIlleDheathain is a chuid Whisky Bible a bhios ann. Bi ann no bi fann!

It's a pleasure to see both of these recognised as Aberdeen's WORD literary festival. Friday sees one-time Scottish writer of the year Aonghas 'Dubh' MacNeacail helping to launch 'Damien Hirst's Skull' in hardback. Afterwards, Gaelic indie band Na Gathan play at the Tunnels up town. Saturday and we have Charlie Maclean and his Whisky Bible in the spotlight.

Be there or drown in Babycham.

No comments: